Tootele pretensioonide esitamise tingimused

Pretensiooni esitamise tingimused

Tarbijal on õigus pretensiooni esitada  kauba või osutatud teenuse kohta kahe (2) aasta jooksul alates ostu kuupäevast.

Pretensiooni esitajal peab olema ostetud toote või teenuse kohta ostu tõendav dokument (tšekk, kviitung, arve) mille alusel ostja tõestab ostu sooritamise kuupäeva. Tarbija peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest kauplejale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

Kui kauba või teenuse ostmisest, mille kohta tarbija on esitanud lepingutingimustele mittevastavusest pretensiooni, on möödunud kuni kuus (6) kuud, kohustub Kaupleja tõestama lepingutingimustele mittevastavuse olemasolu. Pärast 6 kuu möödumist on aga tarbija kohustatud tõendama, et varjatud puudus või muu lepingutingimustele mittevastavus oli olemas juba kauba või teenuse ostmisel. Kaupleja ei vastuta müüdud asjal esinevate puuduste eest, millest ostja oli lepingu sõlmimisel teadlik või puuduste eest, mis on tingitud ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (võlaõigusseaduse § 218 lg 2, § 218 lg 4, § 220 lg 1 ja  § 222 lg 1, § 641 lg 1, § 642 lg 2, § 644 lg 1, § 646 lg 1, § 647).

Lepingutingimustele mittevastavuse tuvastab kas tootja või kaupleja. Lepingutingimustele mittevastava toote tagastamisel kauplejale tuleb tagastada ostetud kauba kõik osad.

Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.

Müüja ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

• normaalsest kulumisest;

• ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik);

• seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise või markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest;

• kliendile enne seadme ostmist müüja poolt teatavaks tehtud puudustest;

• välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.

• toode ei tööta omaniku süül, ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel.

•tegevusega, mis ei ole ettenähtud toote kasutusvaldkonnas nagu näiteks kodutarbeks mõeldud tehnika või tööriistade kasutamine tööstuslikul alal või tavariiete ja jalanõude kandmine tööriietena. Kõik kodulehel müüdav kaup on mõeldud kodu-või tavakasutuseks, kui ei ole märgitud teisiti.

Müüja ei vastuta kliendi vara ehk muude seadmete ja esemete eest, mis on saanud kahjustada ostetud toote rikke tõttu. Müüja hüvitab vaid toote hinna.

Müüja tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile (diagnostikale). Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on võimalik, siis on Tarbijal võimalus tellida tasuline remont. Vedeliku/niiskuskahjustusega ja/või mehaanilise vigastusega seade kuulub ka edaspidi remontimisele üksnes tasulises korras.
Seadmele teostatud ekspertiisi (diagnostika) eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu kui müüja ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Tarbijal tasuda ekspertiisi tasu kui seadmel ei tuvastata ekspertiisi (diagnostika) tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele.

Kui tarbija ei nõustu müüja seisukohaga, tuleb tarbijal tõendada seda, et:

• tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega);

• puudus või selle põhjus eksisteeris seadme üleandmise hetkel;

•Müüja on puuduse eest vastutav.

Kui müüja on andnud seadmele müügigarantii, siis tagab müüja puuduste kõrvaldamise kooskõlas müügigarantii tingimustes tooduga.

Pretensiooni esitamise õiguse kasutamiseks tuleb helistada meie klienditeeninduse numbrile  +372 53020011 või kirjutada info@soovihoov.ee ning Teid juhendatakse, kuidas kõnealuse toote puhul edasi toimida.

Kõik pretensioonid lahendatakse vastavuses Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

Sobiva lahenduse mitteleidmisel on tarbijal alati õigus pöörduda Tarbijakaitseameti poole (Rahukohtu tn 2 Tallinn 10103, telefon 6201700,  info@tarbijakaitseamet.ee ).

BK-Motors OÜ
Juriidiline aadress: Tariku 19
Saku vald Harjumaa 75510 Eesti
Reg.Nr: 114229137